Adaptacja pomieszczeń Domu Ludowego w Jastkowicach i zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej


Opublikowano: 19 października 2020

Dyrektor Domu Kultury w Pysznicy
 Pani Barbara Żywczak

informuje o realizacji projektu pod nazwą

„Adaptacja pomieszczeń Domu Ludowego w Jastkowicach i zakup wyposażenia
na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej”

w ramach Programu „Infrastruktura domów kultury”

Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, a także z budżetu Gminy Pysznica.

 

W dniu 12 października 2020 r.  Dyrektor Domu Kultury w Pysznicy, Pani Barbara Żywczak podpisała umowę z Wykonawcą – Firmą Famark reprezentowaną przez Pana Krzysztofa  Markowicza na realizację prac adaptacyjnych w Domu Ludowym
w Jastkowicach.

Całkowita wartość projektu wynosi 807 000,00 zł

I etap:
255  000,00 zł – dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
95 000,00 zł – dotacja celowa z budżetu Gminy Pysznica

II etap:
457 000,00 zł –  dotacja celowa z budżetu Gminy Pysznica

TERMIN REALIZACJI:
1 maja 2020 r. – 31 grudnia 2020 r. – I etap
1 stycznia 2021 r. – 31 maja 2021 r. – II etap

CEL PROJEKTU:
Zadanie realizowane będzie w budynku Domu Ludowego w Jastkowicach. Dyrektor Domu Kultury w Pysznicy, będący
wnioskodawcą w niniejszym projekcie, otrzymał prawo użytkowania niniejszego budynku i we współpracy z władzami Gminy Pysznica wypracował plan rozwoju, zakładający poszerzenie działalności Domu Kultury w Pysznicy o prowadzenie filii w Jastkowicach. Budynek stanie się miejscem integracji i organizacji wydarzeń kulturalnych, a także miejscem regularnej działalności stowarzyszeń i grup artystycznych, w tym również orkiestry dętej, której utworzenie zaplanowane jest na przyszły rok. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na rozwój aktywności społeczności lokalnej, promocję twórczości ludowej i artystycznej
z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, kultywowanie miejscowych tradycji, a także  na poziom organizowanych imprez kulturalnych i rekreacyjnych.  Dom Ludowy stanie się miejscem spotkań integrującym dzieci, młodzież i dorosłych, a także miejscem, gdzie każdy mieszkaniec będzie mógł przyjść, aby rozwijać swoje pasje.

OPIS PROJEKTU :
Realizacja zadania zakłada przeprowadzenie prac modernizacyjnych oraz dokonanie zakupu wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej  w budynku Domu Ludowego w Jastkowicach. Szeroki zakres prac modernizacyjnych, zaplanowanych do realizacji w ramach zadania daje możliwość znacznej poprawy efektywności funkcjonowania zaplecza materiałowo-technicznego i poprawy standardów działalności obecnego Domu Ludowego.

Adaptacja sali mieszczącej się na parterze budynku obejmować będzie wybudowanie ścian działowych, przebudowę sceny, zakup systemu okotarowania
i kurtyn, wykonanie sufitów podwieszanych, wykonanie instalacji oświetleniowej sufitu, zakup systemu oświetleniowego oraz prace malarskie i ogólno wykończeniowe.

Adaptacja pomieszczeń na piętrze budynku obejmować będzie wybudowanie ścian działowych, wykonanie wylewek podłogowych oraz tynków ściennych, pokrycie podłóg i ścian, poprawę instalacji CO  i instalacji wodno – kanalizacyjnej, wykonanie instalacji elektrycznej, przebudowę istniejących schodów, modernizację toalet, docieplenie ścian i sufitów, wymianę stolarki aluminiowej oraz inne prace ogólno wykończeniowe.