Fundusze UE

Całkowita wartość projektu, zgodnie z umową nr RPPK.04.04.00-18-0102/16-00 zawartą w dniu 30 maja 2017 r. wynosi:

14 794 970,83 PLN, w tym:

6 000 000,00 PLN – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
8 794 970,83 PLN – wkład własny Gminy Stalowa Wola, Gminy i Miasta Nisko oraz Gminy Pysznica.

OKRES REALIZACJI
31.07.2017 r. – 31.10.2018 r.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest zapewnienie ochrony i dostępu do unikalnych dóbr kultury oraz wprowadzenie nowoczesnych form uczestnictwa w kulturze dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowa Wola w oparciu o prowadzoną działalność instytucji kultury z terenu Stalowej Woli, Niska i Pysznicy.

PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest stworzenie wspólnej oferty kulturalnej dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowa Wola w oparciu o prowadzoną działalność instytucji kultury z terenu Stalowej Woli, Niska i Pysznicy. Zintegrowany charakter opiera się na realizacji projektu wykorzystującego dziedzictwo historyczno – kulturowe MOF w celu zwiększenia atrakcyjności regionu i dostępności do dóbr kultury. Zakres rzeczowy projektu jest podzielony na poszczególne gminy stanowiące Miejski Obszar Funkcjonalny na mocy Porozumienia Partnerskiego zawartego w dniu 15.11.2016 r. Liderem projektu jest Gmina Stalowa Wola. Przedsięwzięcie jest realizowane w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Edukacji Nieformalnej „KODARIUM”.

Gmina Stalowa Wola

Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury, który jest wpisany na listę zabytków nieruchomych Województwa Podkarpackiego. Integralnym elementem projektu jest zakup nowoczesnego wyposażenia w zakresie infrastruktury służącej udostępnieniu zabytku i instytucji kultury. Realizacja przedsięwzięcia obejmie:

 • prace konserwatorskie i restauratorskie związane z odtworzeniem historycznej pierwotnej elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej oraz  historycznej obróbki blacharskiej- prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków ruchomych,
 • prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków ruchomych,
 • prace związane z termomodernizacją budynku,
 • wykonanie instalacji przeciwpożarowej oraz systemu monitoringu i zabezpieczenia budynku,
 • wykonanie iluminacji obiektu i terenu przyległego w celu wyeksponowania obiektu zabytkowego,
 • wybudowanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych oraz rozbiórka wewnętrznej klatki schodowej i wykonanie w jej miejscu windy,
 • zagospodarowanie otoczenia poprzez restaurację tarasów i schodów zewnętrznych oraz wprowadzenie elementów małej architektury,
 • adaptacja dwóch sal wewnątrz budynku do nowych funkcji: sali multimedialnej z wydzielonym pomieszczeniem na studio intermedialne oraz odtworzenie sali historycznego gabinetu, w którym pracował słynny artysta – Józef Żmuda,
 • wyposażenie sali widowiskowej w sprzęt ułatwiający zwiedzanie,
 • wyposażenie w sprzęt mobilny, który umożliwi wykorzystywanie nietypowych miejsc do prezentacji.

7 078 038,04 PLN – wartość całkowita zadania realizowanego przez Gminę Stalowa Wola,
3 445 905,56 PLN – wartość dofinansowania dla zadania realizowanego przez Gminę Stalowa Wola,
3 632 132,48 PLN – wkład własny Gminy Stalowa Wola.

Gmina i Miasto Nisko

Podniesienie atrakcyjności kulturalnej MOF, poprzez przebudowę i rozbudowę budynku Niżańskiego Centrum Kultury „SOKÓŁ” w Nisku. Budynek został wzniesiony w 1904 roku, pierwotnie był siedzibą Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Jest wpisany do rejestru zabytków Województwa Podkarpackiego.
Realizacja zadania obejmuje:

 • prace konserwatorskie i restauratorskie związane z odtworzeniem historycznej pierwotnej elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej,
 • wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej budynku,
 • remont dachu,
 • wykonanie iluminacji budynku w celu wyeksponowania obiektu zabytkowego,
 • remont sali widowiskowo-teatralnej wraz z remontem pomieszczeń w zabytkowej części budynku oraz utworzenie sali pamięci twórców Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” wraz z zakupem ekspozytorów wystawienniczych,
 • rozbudowę budynku poprzez dobudowę do elewacji tylnej, na której nie występują historyczne detale architektoniczne nowego budynku,
 • wykonanie instalacji przeciwpożarowej, systemu wentylacji i klimatyzacji, instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o., ppoż,
 • zakup wyposażenia i sprzętu do nowych powierzchni w ramach rozbudowy istniejącego budynku z przeznaczeniem do prowadzenia działalności kulturalnej,
 • przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych.

6 623 243,42 PLN – wartość całkowita zadania realizowanego przez Gminę i Miasto Nisko,
2 074 030,61 PLN – wartość dofinansowania dla zadania realizowanego przez Gminę i Miasto Nisko,
4 549 212,81 PLN – wkład własny Gminy i Miasta Nisko.

Gmina Pysznica

Adaptacja części budynku z lat 60-tych, po byłej szkole podstawowej zlokalizowanego w Gminie Pysznica, z przeznaczeniem na Dom Kultury wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia oraz zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku. Zakres prac będzie obejmował:

 • prace ogólno-budowlane wewnątrz budynku związane z przystosowaniem istniejącego budynku do pełnienia nowych funkcji,
 • prace adaptacyjne sali gimnastycznej na salę widowiskową w zakresie budowy sceny, wykonania nowej instalacji elektrycznej, cyklinowania i lakierowania istniejącego parkietu, zakupu i montażu pełnego okotarowania sceny, sprzętu nagłaśniającego i oświetlenia scenicznego,
 • utworzenie nowych powierzchni na działalność kulturalno-edukacyjną wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia,
 • utworzenie sali pamięci pn. „Szlakiem tradycji regionu”, 
 • budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
 • zagospodarowanie terenu przyległego do budynku poprzez ułożenie chodników, nasadzenie zieleni i wprowadzenie elementów małej architektury.

1 093 689,37 PLN – wartość całkowita zadania realizowanego przez Gminę Pysznica.
480 063,83 PLN – wartość dofinansowania dla zadania realizowanego przez Gminę Pysznica,
613 625,54 PLN – wkład własny Gminy Pysznica.

PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA WSKAŹNIKI

Wskaźnik

Jednostka

Wartość

Liczba zabytków ruchomych objętych wsparciem

szt.

6,00

Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem

szt.

3,00

Liczba instytucji kultury objętych wsparciem

szt.

3,00

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

szt.

3,00

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami.

szt.

1,00

Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem

osoby/rok

126 100,00

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne

odwiedziny/rok

15 000,00

Informacje o projekcie

Urząd Miasta Stalowej Woli
Referat Pozyskiwania Funduszy
ul. Wolności 9, pok. nr 6
tel./fax (015) 643 34 43

www.stalowawola.pl
www.rpo.podkarpackie.pl