Deklaracje do pobrania

Deklaracja uczestnictwa w zajęciach Ogniska Artystycznego odbywających się w Domu Kultury w Pysznicy

Podanie do Ogniska Muzycznego na rok artystyczny 2022/2023

Zasady odpłatności za zajęcia OGNISKA ARTYSTYCZNEGO w Roku Artystycznym 2019/2020

Opłata za cały Rok Artystyczny, niezależnie od ilości wybranych zajęć, wynosi 600 zł. Kwotę można uiścić jednorazowo w całości lub w dwóch ratach po 300 zł każda w następujących terminach:

 • I rata płatna do 30 listopada 2023r.
 • II rata płatna do 29 lutego 2024r.

2) Wpłat dokonuje się na konto bankowe Domu Kultury w Pysznicy.

3) Opłaty można dokonać:

 • w placówce BS Tarnobrzeg O/Nisko w Pysznicy /bez opłaty prowizyjnej/
 • w dowolnie wybranej placówce banku
 • drogą elektroniczną

na wskazane poniżej konto:

BS Tarnobrzeg O/Nisko, Nr konta: 29 9434 1025 2006 1695 1379 0001
Tytułem: OGNISKO ARTYSTYCZNE 2023/2024
– I rata lub II rata – imię i nazwisko uczestnika zajęć

W przypadku, gdy z jednej rodziny z zajęć korzysta:

 • jedno dziecko – opłata naliczana jest w całości, tj. 600 zł./rok
 • drugie dziecko – ponoszona jest ½ opłaty, tj. 300 zł./rok
 • trzecie i następne dziecko jest zwolnione z opłaty

Zasady odpłatności za lekcje nauki gry na instrumentach w OGNISKU MUZYCZNYM w Roku Artystycznym 2019/2020

1) PIANINO, SKRZYPCE, KEYBOARD i AKORDEON – zajęcia indywidualne /opłata miesięczna/:

 • 200,00 zł za jednego uczestnika
 • 150,00 zł za drugiego uczestnika z jednej rodziny
 • trzeci i następny uczestnik z rodziny zwolniony
 • 300,00 zł jeśli uczestnik wybiera do nauki dwa instrumenty, za które odpłatność podstawowa wynosi 200,00 zł /np. pianino i skrzypce, pianino i akordeon, skrzypce i akordeon, itd./

2) GITARA – zajęcia w grupach /opłata miesięczna/:

 • 120,00 od jednego uczestnika
 • 100,00 zł za drugiego uczestnika z jednej rodziny
 • zwalnia się z opłaty uczestnika, który korzysta z powyższych zajęć indywidualnych tj. pianino, keyboard, skrzypce i akordeon.

3) Uczniowie Ogniska Muzycznego mają możliwość nieodpłatnego korzystania z pozostałych zajęć Ogniska Artystycznego.

4) W dziale Ognisko Muzyczne rok nauki rozpoczyna się 15 września, a kończy 15 czerwca  i przebiega wg ustalonego harmonogramu dni. W miesiącu wrześniu i czerwcu oraz w miesiącu, w którym przypadają ferie zimowe opłata naliczana jest w połowie, natomiast pozostałe miesiące są pełnopłatne.

5) Opłata za lekcje naliczana jest za każdy miesiąc. Uczeń zobowiązany jest do regulowania należności w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Wysokość opłat reguluje zarządzenie dyrektora w sprawie odpłatności w danym roku wywieszone na tablicy ogłoszeń w Domu Kultury w Pysznicy. Opłat można dokonać na wskazane powyżej konto Domu Kultury w Pysznicy.

6) Jeżeli uczeń zalega z odpłatnością za dwa kolejne miesiące, to w przypadku nie uregulowania należności, od trzeciego miesiąca zajęcia ulegają zawieszeniu. Wznowienie zajęć nastąpi po pełnym uregulowaniu zaległości.