Zrealizowane projekty

Dom Kultury w Pysznicy stara się również pozyskiwać środki finansowe na działalność kulturalną.
Ze środków Programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej ”Wolni od Uzależnień” (LOG) w Zaleszanach zrealizowaliśmy następujące projekty:

„Otwarte Serca”

W realizację projektu zaangażowani  byli przedstawiciele różnych pokoleń – od najmłodszego do najstarszego co sprzyjało integracji międzypokoleniowej  oraz umożliwiło  płynny przekaz tradycji i wartości kulturowych młodym członkom lokalnej społeczności. Starsi członkowie naszego społeczeństwa bardzo chętnie dzielili się wiedzą na temat zwyczajów, obrzędów ludowych, tradycji a  młode pokolenie chętnie uczestniczyło w tych przekazach i innych inicjatywach podejmowanych na rzecz realizacji projektu „Otwarte Serca’. Zwieńczeniem tego przedsięwzięcia była wystawa zorganizowana w naszej placówce pn. „ Gmina Pysznica wczoraj i dziś ” prezentująca prace młodzieży uczestniczącej w warsztatach  plastycznych.

„A u sąsiada tam”

Projekt polegał na uchwyceniu w fotografii ciekawych i specyficznych zakątków oraz zabytków sąsiednich miejscowości objętych działaniem LOG w Zaleszanach, czyli: Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego, Pysznicy, Zaleszan, Radomyśla nad Sanem, Gorzyc, Zaklikowa, Bojanowa, Grębowa i przeniesieniu ich na płótno przez uczestników Klubu „Młodych Talentów”. Celem tego przedsięwzięcia było zapoznanie lokalnej społeczności z  zabytkami, tradycjami i walorami krajobrazowymi w/w miejscowości, wymiana doświadczeń i aktywizowanie środowisk do podejmowania tego typu działań oraz wydanie broszury promującej talenty uczestników Klubu „Młodych Talentów”, których w tym roku również będziemy promować podczas Królewskiego Jarmarku.

„Chodź pomaluj mój świat”

Projekt miał na celu stworzenie portalu internetowego dla artystów plastyków z naszej okolicy, który zjednoczyłby młodych ludzi tworzących w naszym regionie, dał im równe szanse zaistnienia w świecie kultury i sztuki, jak i poznania  wśród społeczności w której żyją poprzez:

a) krótką charakterystykę artysty
b) prezentację sylwetki
c) ukazanie dorobku
d) aukcję umożliwiająca bezpośredni zakup od artysty
e) odnośniki  do  innych  stron  BWA w  regionie  aby  umożliwić  szybki  dostęp  do  wpisu na wystawy
f) bezpośredni dostęp do forum aby wymieniać doświadczenia i wspólnie się integrować

„Wyposażenie Domu Kultury w Pysznicy w stroje regionalne”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Celem projektu była ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz stworzenie warunków rozwoju twórczości ludowej poprzez zakup strojów dla Zespołu Pieśni i Tańca „Pyszniczanie” i Zespołu „Mali Pyszniczanie”. Wyposażenie zespołów ludowych w  stroje regionalne  jest niezbędne dla prawidłowego ich funkcjonowania, bowiem umożliwia im właściwą prezentację podczas występów zarówno lokalnych jak i promujących ich dorobek, a tym samym Gminę Pysznica, poza naszym regionem.

„Królewski Jarmark”

Projekt jest imprezą plenerową, której celem jest zachowanie tradycji, historii i tożsamości kulturowej regionu oraz aktywizowanie społeczności lokalnej do udziału w twórczym życiu swojej miejscowości i gminy. Po raz pierwszy odbył się w 2008 r., a jego pomysłodawcą jest pani Barbara Żywczak – Dyrektor Domu Kultury w Pysznicy, która znając potrzeby środowiska wymyśliła go od podstaw i podjęła się realizacji tego przedsięwzięcia. Pierwsze trzy jarmarki odbyły się na terenie Parku „Olszynki” w Pysznicy, natomiast IV Królewski Jarmark – Pysznica 2011r. na terenie nowopowstałego Gminnego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego i Kulturalnego w Pysznicy, które tego dnia zostało również oficjalnie otwarte. Warto podkreślić, że impreza została bardzo dobrze przyjęta wśród lokalnej społeczności, dlatego na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń kulturalnych regionu. A Organizatorami „Królewskiego Jarmarku” są Dyrektor Domu Kultury w Pysznicy – p. Barbara Żywczak oraz Wójt Gminy Pysznica – p. Tadeusz Bąk. Wykorzystując bogate zasoby rodzimej twórczości ludowej, rękodzielniczej i artystycznej organizatorzy starają się zarówno powrócić do korzeni jak i przypomnieć o królewskim pochodzeniu Pysznicy. Co roku do udziału w imprezie zapraszani są wystawcy, twórcy ludowi i stowarzyszenia, którzy prezentując swój dorobek wśród licznie przybyłych odbiorców mają możliwość wypromowania swoich dokonań i tym samym zaistnienia na lokalnym rynku. Prezentacjom tym towarzyszą występy zespołów artystycznych działających w Domu Kultury w Pysznicy tj. Zespołu Pieśni i Tańca „Pyszniczanie”, Zespołu „Mali Pyszniczanie”, Zespołu Ludowego „Pyszniczanie”, Zespołu Tańca „KIK”, a także wokalistów z warsztatów Wokalnych „Nutka’. Ponadto organizowane są wystawy malarskie, promujące dorobek artystów amatorów z Klubu „Młodych Talentów” z Domu Kultury w Pysznicy. Organizatorzy nie zapominają także o najmłodszych. W programie zawsze znajduje się blok artystyczno – rozrywkowy skierowany do dzieci. Jako Gwiazdy wieczoru zapraszane są zespoły i wokaliści znani na polskiej scenie muzycznej. Dużą popularnością cieszą się również pozostałe atrakcje towarzyszące tej imprezie, wśród których można wymienić liczne wystawy, wesołe miasteczko, loterię fantową, a także gastronomię. Każdy może tu znaleźć coś dla siebie, by w atrakcyjny sposób spędzić swój wolny czas. Pysznicki jarmark stwarza więc doskonałą okazję do integracji mieszkańców Gminy Pysznica. Pozwala na spotkania różnych grup społecznych, a co za tym idzie wymianę doświadczeń i promowanie lokalnej działalności artystycznej. Dzięki sprawnej organizacji i zapewnieniu wielu atrakcji jest wizytówką Gminy Pysznica na skalę powiatu i województwa.

Od 2010 roku Dom Kultury w Pysznicy aplikuje do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o przyznanie pomocy ze środków Oś 4 Leader w ramach DZIAŁANIA 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013. W wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosków placówka corocznie otrzymuje na realizację projektu „Organizacja i przeprowadzenie Królewskiego Jarmarku – Pysznica” kwotę 25 000 złotych

"Organizacja i przeprowadzenie imprezy pn. To już 100 lat OSP w Jastkowicach"

Projekt polegał na zorganizowaniu imprezy plenerowej, która miała na celu promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz wspólne świętowanie obchodów 100 – lecia istnienia jednostki OSP w Jastkowicach. Projekt  otrzymał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

"Adaptacja pomieszczeń Domu Ludowego w Jastkowicach i zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej"

Dom Kultury w Pysznicy dzięki dobrej współpracy z władzami Gminy Pysznica wzbogacił się w 2020 roku o nową filię w Jastkowicach, która stanie się miejscem integracji i organizacji wydarzeń kulturalnych, a także miejscem regularnej działalności stowarzyszeń i grup artystycznych. Przyczyni się  to do rozwoju aktywności społeczności lokalnej, promocję twórczości ludowej i artystycznej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, a także wpłynie na poziom organizowanych imprez kulturalnych i rekreacyjnych. 

W nowo pozyskanym budynku Dom Kultury zrealizował  w 2020 roku  I etap projektu pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń Domu Ludowego w Jastkowicach i zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej” w ramach Programu „Infrastruktura domów kultury”. Projekt został dofinansowany ze środków  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  pochodzących z Funduszu Promocji  Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, a także z budżetu Gminy Pysznica.

W ramach zadania przeprowadzono prace modernizacyjne oraz dokonano zakupu wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej  w budynku Domu  Ludowego w Jastkowicach. Szeroki zakres prac modernizacyjnych, zaplanowanych w ramach zadania dał możliwość znacznej poprawy efektywności funkcjonowania zaplecza materiałowo-technicznego i poprawy standardów działalności obecnego Domu Ludowego.

 I etap:
Koszt:  255  000 zł – dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa  Narodowego;
95 000 zł –  dotacja celowa z budżetu Gminy Pysznica
Termin realizacji: 1 maja 2020 r. – 31 grudnia 2020 r.

 II etap:
Koszt: 457 000 zł –  dotacja celowa z budżetu Gminy Pysznica
Termin realizacji: 1 stycznia 2021 r. – 31 maja 2021 r.

"Tradycja jak źródło"

Dom Kultury w Pysznicy w okresie od  7 czerwca do 15  października 2021 roku zrealizował projekt pn. „Tradycja jak źródło”. Projekt został dofinansowany ze środków  Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2021 i miał na celu zaangażowanie młodych osób w rozwój i zachowanie bogatej kultury regionu oraz wzmocnienie poczucia wspólnoty w lokalnym społeczeństwie. W ramach projektu zrealizowane zostały warsztaty muzyczne dla nowo utworzonej kapeli ludowej, której członkowie podczas zajęć zarówno indywidualnych, jak i grupowych zapoznawali się z wybranymi utworami ludowymi. Projekt obejmował również realizację warsztatów śpiewaczych z dziecięco – młodzieżowym zespołem ludowo-obrzędowym. Uczestnicy zespołu, pod okiem nauczyciela śpiewu, uczyli się pieśni z bogatego repertuaru kompozycji  ludowych. Grupy powstałe w ramach projektu będą uczestniczyć w życiu kulturalnym gminy.  Ich działalność sprzyjać będzie budowaniu postaw opartych na świadomości własnej tożsamości kulturowej. Tradycje i obrzędy ludowe są wciąż mocno żywe wśród lokalnej społeczności. Przywiązanie do ich kultywowania było motorem do utworzenia tych grup, które będą poznawać wartości lokalnej kultury, by je utrwalać i w przyszłości przekazywać dalej.  Wciąż żywe są w naszym regionie tradycje bożonarodzeniowe, tradycje zaślubin, tradycje dożynkowe czy też obrzędy i zwyczaje związane z codziennym życiem gospodarskim. Wciąż znane są też piosenki i przyśpiewki ludowe. Folklor słowny, obrzędowy  i zwyczajowy to bardzo cenny dorobek kulturowy, który dziś powinniśmy  traktować przede wszystkim jako materiał źródłowy do tworzenia nowych inicjatyw, które będą sprzyjać ożywianiu tego źródła.

"Sieć na kulturę w podregionie tarnobrzeskim”

Projekt współfinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  /działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”/. Głównym założeniem projektu było podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych, rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat poprzez prowadzenie atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć, a także wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

Projekt został zrealizowany dwóch etapach, w okresie wrzesień – październik 2021r.  W pierwszym etapie  pracownik DK – Grażyna Swara wzięła udział w  pięciodniowych warsztatach tematycznych z zakresu Kompetencji medialnych, obsługi platformy Teams oraz Zoom.  Następnie, w drugim etapie, DK przeprowadził cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży, które zostały zrealizowane na platformie Teams. Podczas szkolenia uczestnicy poznali  cyfrowe narzędzia przydatne w szkole. Dowiedzieli się, jak tworzyć prezentacje, posługiwać się programami tekstowymi i arkuszami kalkulacyjnymi. Poznali zawiłości netykiety, a także sposoby na prezentowanie się w sieci. Nauczyli się rozpoznawać nieprawdziwe treści i jak bezpiecznie korzystać z portali internetowych. A co najważniejsze, dowiedzieli się również w jaki sposób zadbać o swoje zdrowie podczas pracy przy komputerze. Dzięki zrealizowaniu w/w  projektu Dom Kultury otrzymał bezpłatnie  4 laptopy oraz 2 tablety.