Zadania Domu Kultury

Dom Kultury realizuje zadania z zakresu upowszechniania kultury ogólnonarodowej, regionalnej i środowiskowej.

Do podstawowych zadań Domu Kultury należy w szczególności:

 • rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań potrzeb kulturalnych
 • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką
 • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru i sztuki ludowej
 • prowadzenie bieżącej informacji kulturalnej

Zadania te Dom Kultury realizuje m.in. poprzez organizowanie:

 • indywidualnego i zespołowego uczestnictwa w kulturze
 • różnorodnych form edukacji kulturalnej, szczególnie dzieci i młodzieży
 • imprez kulturalnych i artystycznych
 • współdziałania z instytucjami oświatowo- wychowawczymi, instytucjami i placówkami upowszechniania kultury bibliotekami, organizacjami społecznymi i młodzieżowymi, stowarzyszeniami kulturalnymi

Organizując różne formy pragniemy trafić do każdego odbiorcy, aby uzyskać takie efekty jak:

 • kształtowanie osobowości i pozytywnych wzorców
 • wypełnienie wolnego czasu wartościowymi formami
 • kreowanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych oraz przygotowanie świadomego odbiorcy i twórcy kultury
 • rozwój zainteresowań, poszerzanie wiedzy i umiejętności
 • wychowanie przez sztukę, kultywowanie tradycji
 • rozbudzanie wrażliwości artystycznej
 • promocja i rozwój talentów , budowa więzi opartych na zrozumieniu, tolerancji, otwartości
 • integracja uczestników zajęć, integracja środowiska

Dom Kultury w Pysznicy stara się być placówką z elementem systemu edukacji, który zakłada całkowitą wolność wyboru młodej osoby co do celu, czasu i przedmiotu edukacji w zakresie kultury.