Regulamin zajęć prowadzonych w Domu Kultury w Pysznicy podczas stanu zagrożenia epidemicznego


Opublikowano: 14 września 2020

Instrukcja dotycząca stopniowego i ograniczonego przywracania działalności
Domu Kultury w Pysznicy

 • 1

Poniższa instrukcja spełnia wytyczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotyczące funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, uzgodnione i zaakceptowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

 • 2

Celem wdrażania niniejszej instrukcji jest:

 1. Kompleksowe, profilaktyczne działanie przeciwepidemiczne dostosowane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz regulacji i wytycznych rządowych.
 2. Minimalizowanie ryzyka rozprzestrzenia się koronawirusa w związku z działalnością Domu Kultury w Pysznicy.
 3. Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz odbiorców Domu Kultury w Pysznicy.
 • 3

Procedury wznawiania działalności Domu  Kultury w Pysznicy

 1. Zaniechane jest do odwołania organizowanie wydarzeń dla większych grup ludzi (debat, spotkań, koncertów, wernisaży, konferencji, eventów plenerowych, przeglądów, targów), z wyjątkiem tych, które mogą odbywać się online.
 2. Zajęcia ruchowe /w tym artystyczne/ oraz te z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej mogą odbywać się wewnątrz budynku Domu Kultury w Pysznicy jedynie przy spełnieniu warunków rekomendowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego. W przypadku zajęć ruchowych na jednego uczestnika przypada co najmniej 10 m² powierzchni,
  w przypadku pozostałych zajęć – 4 m² / os.
 3. Zajęcia indywidualne /prowadzący – uczestnik/ z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej mogą odbywać się w pomieszczeniu, z zachowaniem odległości co najmniej 2 m, po uprzednim poddaniu dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują.
 4. Wszystkie pomieszczenia powinny być wietrzone po każdych zajęciach.
 5. Spotkania i narady powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem odległości pomiędzy osobami /minimum 1,5 – 2 m/. Organizowanie spotkań i narad ograniczone jest do niezbędnego minimum. Preferowany jest kontakt telefoniczny oraz mailowy.
 6. Regulamin zajęć w nawiązaniu do ich specyfiki i obowiązujących wymogów znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej instrukcji.
 7. Pracownicy Domu Kultury w Pysznicy, instruktorzy i dorośli członkowie grup działających na terenie Domu Kultury
  w Pysznicy zobowiązani są złożyć podpisane „Oświadczenie zapoznania się z Instrukcją dotyczącą stopniowego
  i ograniczonego przywracania działalności Domu  Kultury w Pysznicy w czasie stanu zagrożenia epidemicznego”, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji.  

10.Osoby deklarujące chęć udziału dziecka w zajęciach organizowanych w Domu  Kultury w Pysznicy zobowiązane są wypełnić stosowne oświadczenie, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji.

 • 4

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i współpracownikom

 1. Obowiązuje zakaz przebywania w obiekcie osób z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie; w powyższej sytuacji zalecane jest pozostanie w domu, skorzystanie
  z telefonicznej porady medycznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia – wezwanie pogotowia ratunkowego. Dotyczy pracowników, współpracowników, obsługi a także klientów instytucji.
 2. Podział realizowanych przez instytucję zadań prowadzony jest w taki sposób, aby ich część niewymagająca fizycznej obecności pracowników w siedzibie – mogła być jak najdłużej realizowana zdalnie.
 3. Stanowiska pracy organizowane są z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami (minimum 1,5 m).
 4. Tryb pracy, w miarę możliwości organizowany jest z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego oraz niezbędnej rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego.
 5. Pracownikom Domu Kultury w Pysznicy mającym kontakt z odbiorcami i klientami instytucji zapewnia się dostęp do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe i preparaty do dezynfekcji rąk).
 6. W miarę możliwości, regularnie wietrzone są wszystkie pomieszczenia pracownicze.
 7. Ograniczone jest korzystanie przez pracowników i współpracowników z przestrzeni wspólnych, w tym wprowadzenie różnych godzin przerw, zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie.
 8. Pracownicy z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne (osoby powyżej 60 roku życia oraz osoby przewlekle chore otoczone są szczególną troską — jeśli to możliwe nie są angażowani w bezpośredni kontakt z odbiorcą (klientem).
 9. Wytyczne dla pracowników:

– Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
– Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne, ewentualnie regularnie dezynfekować ręce podczas wykonywania obowiązków.
– Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).
– Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalkach i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60 %).
– Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos.
– Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, ust, nosa i oczu.
– Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne; należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, takich jak: klawiatura i mysz komputerowa, włączniki świateł, biurko, słuchawka telefonu itp.
– Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się odbiorcy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

 • 5

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie

 1. Wejście i wyjście do budynku Domu Kultury w Pysznicy w czasie zagrożenia epidemicznego ze względów bezpieczeństwa są od siebie odseparowane i oznaczone.
 2. Przy wejściu do budynku pracownik Domu Kultury w Pysznicy ma obowiązek sprawdzić czy osoba zachowuje aktualnie obowiązujący reżim sanitarny, w szczególności:

– sprawdzić zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pod kątem zgodności
z aktualnym reżimem sanitarnym (dezynfekcja rąk, maska na twarzy i ustach, rękawiczki ochronne).
– może dokonać pomiaru temperatury osoby wchodzącej na zajęcia w przypadku podejrzenia niepokojących objawów,
– jeśli temperatura ciała osoby jest podwyższona, osoba ta ma inne objawy chorobowe lub nie posiada zabezpieczeń zgodnie z aktualnie obowiązującym reżimem sanitarnym, wówczas Pracownik DK odmawia wstępu do placówki, informuje o tym fakcie Instruktora – jeśli dotyczy to członka zespołu artystycznego, a osoba taka nie może uczestniczyć w zajęciach.

 1. Odbiorcom/klientom Domu Kultury w Pysznicy zapewnia się dostęp do środków do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne, mydło).
 2. W miejscu widocznym przy wejściu do sal i pracowni umieszcza się informacje o maksymalnej liczbie odbiorców, mogących jednocześnie przebywać w pomieszczeniach budynku Domu Kultury w Pysznicy.
 3. W toaletach na terenie Domu Kultury w Pysznicy wywieszone są instrukcje dotyczące mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji — także instrukcje dezynfekcji rąk.
 4. Domu Kultury w Pysznicy zapewnia sprzęt i środki dezynfekujące oraz codzienne monitorowanie prac porządkowych przez własny personel z uwzględnieniem powierzchni dotykowych (poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy).
 5. Osobom po 60 roku życia, jako szczególnie narażonym na ryzyko epidemiczne, zaleca się nieuczęszczanie na zajęcia organizowane w Domu Kultury w Pysznicy.
 6. W czasie zagrożenia epidemicznego w toaletach obowiązuje ograniczenie liczebne osób – do połowy względem ubikacji, znajdujących się w pomieszczeniach. Pracownik gospodarczy Domu Kultury w Pysznicy ma obowiązek regularnego przeprowadzania dezynfekcji toalet oraz powierzchni wspólnych, narażonych na kontakt.
 7. Prowadzenie indywidualnych zajęć (prowadzący – uczestnik) z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej w pomieszczeniu, jest możliwe z zachowaniem odległości co najmniej 2 m i poddaniem dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują.
 8. Prowadzenie zajęć grupowych w DK jest możliwe adekwatnie do obowiązujących przepisów, z zachowaniem wymogu dotyczącego dystansu społecznego wg zasad:

– wewnątrz budynku (obiekt zamknięty) – w przypadku zajęć rękodzielniczych, plastycznych, muzycznych itp. – na jednego uczestnika musi przypadać co najmniej 4 m².

– wewnątrz budynku (obiekt zamknięty) – w przypadku zajęć ruchowych i tych z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej na jednego uczestnika musi przypadać co najmniej 10 m² z zastrzeżeniem:

 • 12 osób + 1 osoba prowadząca (w obiektach do 300 m²),
 • 16 osób + 2 osoby prowadzące (w obiektach od 301 do 800 m²),
 • 24 osoby + 2 osoby prowadzące (w obiektach od 801 do 1000 m²),
 • 32 osoby + 3 osoby prowadzące (w obiektach powyżej 1000 m²).

– na otwartych przestrzeniach: 

 • o wymiarach minimum 62x30m – obowiązujący limit uczestników to 14 osób (+2 osoby prowadzące), z zachowaniem odległości pomiędzy nimi co najmniej 2 m / 1860 m²
 • o wymiarach minimum 105x68m – obowiązujący limit uczestników to 22 osoby (+4 osoby prowadzące), z zachowaniem odległości pomiędzy nimi co najmniej 2 m / 7140 m²

Przestrzeń otwarta w przypadku zajęć w plenerze będzie oznaczona odpowiednimi barierami lub liniami / taśmami w celu wyznaczenia terenu zajęć.

11. Szczegółowe informacje w zakresie limitu osób w danym pomieszczeniu w Domu Kultury w Pysznicy w celu utrzymania reżimu sanitarnego przedstawia poniższa tabela:

 

Pomieszczenie

(sala zajęć)

Metraż pomieszczenia

Max. Liczba uczestników zajęć rękodzielniczych, plastycznych, muzycznych itp. – rekomendacja:
4 m² / os.

Max. Liczba uczestników zajęć ruchowych, w tym z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej – rekomendacja:
10 m² / os.

Sala widowiskowa

180 m²

45

18

Sala kameralna

50 m²

12

5

Ognisko Muzyczne I

8 m²

2

Ognisko Muzyczne II

8 m²

2

Sala plastyczna

20 m²

5

Pokój instruktorski

29 m²

7

Garderoba

31 m²

8

Hol

36 m2

9

 

 1. Dopilnowanie przestrzegania powyższych limitów leży w gestii osoby, która przeprowadza zajęcia z daną grupą (Instruktora).
 2. Instruktorzy mają prawo do swobodnego kształtowania czasu zajęć z uwzględnieniem czasu potrzebnego na wykonanie odpowiednich czynności związanych z kontrolą zachowania reżimu sanitarnego przy wejściu do budynku Domu Kultury
  w Pysznicy oraz z uwzględnieniem konieczności przewietrzania co godzinę pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
 3. Wietrzenie sal (w przypadku zajęć wewnątrz budynku)

– Sale powinny być wietrzone co godzinę przez 15 minut,  a po zakończonych zajęciach przewietrzone i odkażone przez pracownika gospodarczego lub instruktora.
– Sale będą również przewietrzone przez pracownika Domu Kultury w Pysznicy przed przyjściem Instruktorów do pracy.
– Natychmiastową dezynfekcję zaleca się także po stwierdzeniu u uczestnika zajęć objawów świadczących o możliwości zakażenia koronawirusem.

 1. W jednej sali mogą być prowadzone zajęcia różnych grup, pod warunkiem zachowania czasu niezbędnego na wykonanie odpowiednich czynności przygotowawczych. Szczegółowy haromonogram wykorzystania sal prób w czasie zagrożenia epidemicznego będzie dostępny dla instruktorów elektronicznie w celu bezpiecznego zaplanowania zajęć w danym dniu.
 2. Zaleca się by uczestnicy zajęć zachowywali zasady higieny osobistej, w szczególności:

– w przypadku zajęć ruchowych – jeśli to możliwe – przebieranie się w kostiumy następowało w domu lub w szatni z zachowaniem zasady „co drugi wieszak wolny” oraz zasad dystansu społecznego /2 m/.
– zabrania się korzystania z telefonów komórkowych podczas zajęć, przekazywania sobie przedmiotów osobistych itp.

 1. W przypadku stwierdzenia u osób przebywających w Domu Kultury w Pysznicy objawów chorobowych, wyznacza się pomieszczenie do odosobnienia – Izolatkę wyposażoną w środki ochrony indywidualnej oraz płyn dezynfekujący stosując Instrukcję postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika, klienta, uczestnika zajęć Domu Kultury w Pysznicy.
 2.  Za pomocą Internetu, w tym portali społecznościowych podawane są informacje o aktualnie obowiązujących zasadach   przebywania i korzystania z pomieszczeń Domu Kultury w Pysznicy.

 

Instrukcja postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem
u pracownika, klienta lub uczestnika zajęć Domu Kultury w Pysznicy

Personel obiektu został zapoznany z treścią Instrukcji, dotyczącej stopniowego i ograniczonego przywracania działalności Domu Kultury w Pysznicy w oparciu o wytyczne uzgodnione i zaakceptowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego.  

 1. Pracownicy placówki zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem u uczestników zajęć należy niezwłocznie zastosować izolację od pozostałych uczestników, w przypadku nieletnich – powiadomić rodzica/opiekuna prawnego i odesłać taką osobę transportem indywidualnym do domu pod opieką rodzica/opiekuna prawnego. Konieczne jest natychmiastowe przerwanie zajęć, przewietrzenie sali oraz wykonanie jej dezynfekcji. Należy przy tym niezwłocznie powiadomić Dyrektor Domu Kultury w Pysznicy oraz właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (tel. 15 842 53 42) i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 3. Osoba z podejrzeniem zakażenia powinna oczekiwać na transport w pomieszczeniu Izolatki, wyposażonej w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący, gdzie jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób. Doraźnie osoba taka może być odizolowana od pozostałych osób w innej, bezpiecznej przestrzeni, zapewniającej odstęp od innych na min 2 m.
 4. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi objawami, przeprowadzenie natychmiastowo rutynowego sprzątania, wietrzenia zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowania powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 5. Rekomendowane jest stosowanie się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 6. Zaleca się ustalenie listy pracowników oraz uczestników zajęć, przebywających w tym samym czasie i w tej samej części/częściach obiektu co osoba podejrzewana o zakażenie koronawirusem, ponieważ może to być bardzo pomocne
  w działaniach służb sanitarnych.

 

Regulamin zajęć prowadzonych w Domu Kultury w Pysznicy podczas stanu zagrożenia epidemicznego

 1. Zajęcia artystyczne mogą odbywać się w godzinach pracy Domu Kultury w Pysznicy, według planu ustalonego między instruktorem i członkiem /członkami zespołu, a w przypadku osób nieletnich – z rodzicem/opiekunem prawnym. W dni wolne od pracy istnieje możliwość odbycia zajęć po uprzednim zgłoszeniu tego faktu osobom odpowiedzialnym za harmonogram zajęć i zabezpieczeniu obsługi budynku.
 2. W czasie zagrożenia epidemicznego na teren Domu Kultury w Pysznicy w celu odbycia zajęć wchodzi w miarę możliwości jedynie uczestnik zajęć, po uprzednim ustaleniu z instruktorem; osoby nieletnie mogą przyjść na zajęcia pod opieką rodzica/ opiekuna prawnego, jednak rodzice/opiekunowie nie mogą być obecni podczas prowadzenia zajęć w salach prób wewnątrz budynku.
 3. Rodzice/opiekunowie mogą czekać na nieletniego uczestnika zajęć poza budynkiem DK z uwagi na restrykcje dotyczące liczby osób w pomieszczeniach.
 4. Na zajęcia należy przychodzić stosując środki ochrony indywidualnej, zakrywające usta i nos.
 5. Po wejściu na teren obiektu należy obowiązkowo poddać się pomiarowi temperatury, dokonywanemu przez pracownika Domu Kultury w Pysznicy oraz zdezynfekować dłonie.
 6. Na zajęciach nie korzystamy z telefonów oraz innych urządzeń nie poddanych uprzednio dezynfekcji.
 7. Na terenie obiektu, a także podczas zajęć należy przestrzegać reżimu sanitarnego (zachowując odległość 2 metrów oraz stosując się do limitu osób przebywających w danym pomieszczeniu).
 8. Należy stosować się do poleceń personelu Domu Kultury w Pysznicy w zakresie utrzymania reżimu sanitarnego.
 9. Instruktor/osoba prowadząca zajęcia zobowiązany jest do wietrzenia zajmowanego pomieszczenia co godzinę przez 15 minut oraz pilnowania utrzymania reżimu sanitarnego przez uczestników zajęć.
 10. Osoby deklarujące chęć udziału dziecka w zajęciach organizowanych w Domu Kultury w Pysznicy zobowiązane są wypełnić stosowne oświadczenia, stanowiące załącznik nr 3 do „Instrukcji dotyczącej stopniowego i ograniczonego przywracania działalności Domu Kultury w Pysznicy”.
 11. Osoby dorosłe, deklarujące udział w zajęciach organizowanych w Domu Kultury w Pysznicy zobowiązane są wypełnić stosowne oświadczenia, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 12. Przestrzeganie zapisów zawartych w „Regulaminie zajęć prowadzonych w Domu Kultury w Pysznicy podczas stanu zagrożenia epidemicznego” oraz stosowanie się do powyższych informacji jest warunkiem uczestnictwa w zajęciach
  i przebywania na terenie Domu Kultury w Pysznicy.

Regulamin stosuje się od dnia 15 września 2020 r. aż do odwołania.