Historia Domu Kultury

Dom Kultury w Pysznicy ,,Wczoraj i Dziś ”

Rok później, to jest 30 października 2001 r.  Dom Kultury stał się samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, obejmującą działalnością obszar całej gminy Pysznica, której organizatorem jest Gmina Pysznica. Kierownictwo powierzono dyrektorowi.

Historia powstania Domu Kultury w Pysznicy łączy się z historią powstania Gminy. Istnienie Gminy Pysznica rozpoczyna się 1 stycznia 1973 r. Aktem rozpoczynającym tę historię była uchwała Nr. XVIII/56/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie z dnia 4 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie rzeszowskim.

Działając na podstawie art.3 ust.1, w związku z art.74 ust.1 pkt.10 z dnia 25.01.1958 r. o radach narodowych / Dz. U. Nr.47 poz.277 z 1973 r. / oraz nr.7 pkt.7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.11.1972 r. w sprawie zakresu działania Naczelnika Gminy, organizacji zadań urzędu gminy oraz niektórych spraw pracowniczych /Dz.U.Nr10,poz.315/ – Naczelnik Gminy pan Karol Puzio Zarządzeniem Nr.12/74 powołał w dniu 19 maja 1974 r. Gminny Ośrodek Kultury w Pysznicy na bazie dotychczasowego Wiejskiego Domu Kultury w Jastkowicach. W takich ramach ośrodek przetrwał do roku 1985, kiedy to GOK stał się instytucją upowszechniania kultury a jej zakresem działania stała się gmina Pysznica.

Kolejna zmiana to rok 1994 – gdzie w ciągu jednego dnia 26 stycznia zlikwidowano Gminny Ośrodek Kultury w Pysznicy, a powołano Dom Kultury w Pysznicy na bazie dotychczasowego GOK. Była to jedynie zmiana formalna, związana z dostosowaniem się do aktualnych przepisów prawnych. Wprowadzono również zmianę w nazwie zarządzającego ,, dyrektor” zamieniono na ,, kierownik”, a zasięgiem działalności Dom Kultury objął wieś Pysznica. Gospodarka finansowa była prowadzona na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych, bezpośredni nadzór nad Domem Kultury sprawował Zarząd Gminy.

W roku 1997 kierownik Pani Barbara Żywczak pozyskała z funduszu PFRON-u dodatkowe środki finansowe z przeznaczeniem na modernizację  głównego wejścia z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, jak również przeprowadziła kapitalny remont wewnątrz placówki.

W 2000 roku Dom Kultury w Pysznicy jest instytucją prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Podstawą gospodarki finansowej stał się zatwierdzony przez kierownika roczny plan finansowy, obejmujący przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem.

Rok później, to jest 30 października 2001 r.  Dom Kultury stał się samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, obejmującą działalnością obszar całej gminy Pysznica, której organizatorem jest Gmina Pysznica. Kierownictwo powierzono dyrektorowi.

W 2003 roku nastąpiła kolejna zmiana – nadzór nad działalnością powierzono Wójtowi Gminy – do tej pory obowiązki te należały do Zarządu Gminy. Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność Domu Kultury w Pysznicy jest ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz statut. Jako osoba prawna jest odrębnym stosunku do gminy, z własnym majątkiem, środkami trwałymi, przychodami oraz kosztami. Samodzielnie gospodaruje w ramach posiadanych środków.

Baza lokalowa

Dom Kultury w Pysznicy funkcjonuje w środowisku wiejskim, które ma swoją specyfikę. Gmina Pysznica położona jest w pobliżu ośrodka miejskiego jakim jest Stalowa Wola, gdzie istnieje dość bogata oferta kulturalna. Fakt ten powoduje, że oczekiwania mieszkańców w stosunku do miejscowego Domu Kultury są  duże. Działalność tej instytucji musi uwzględniać te uwarunkowania i oczekiwania.

Dom Kultury w Pysznicy jest instytucją realizującą zadania statutowe poprzez bogatą ofertę różnorodnych form działalności kulturalnej. Odbywające się zajęcia skierowane są do dzieci, młodzieży, dorosłych, a także seniorów. Mogą oni rozwijać swoje zainteresowania w dziedzinie teatru, plastyki, tańca, śpiewu, rękodzieła artystycznego, kultywowania tradycji ludowej. Współdziałając z różnymi instytucjami Dom Kultury jest także współorganizatorem imprez dla środowiska; obchody świąt państwowych, imprezy plenerowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawy plastyczne, fotograficzne, rękodzieła artystycznego.

W stałej ofercie programowej znajdziemy, również koncerty muzyczne w wykonaniu uczestników zajęć organizowanych przez placówkę. W dziedzinie promocji i rozwoju młodych talentów wokalnych Dom Kultury od kilka lat jest organizatorem cyklicznych konkursów o zasięgu powiatowym.

Pewnym ograniczeniem możliwości działania Domu Kultury w Pysznicy jest skromna baza lokalowa, która nie pozwala na organizowanie imprez o dużej liczbie uczestników. Dom Kultury dysponuje salą widowiskową mieszczącą 120 osób i  zapleczem, które spełnia wiele funkcji  i w związku z czym ogranicza poszerzanie oferty zajęć. Wyposażony jest w sprzęt nagłaśniający,  audio -wizualny jak również ,znajduje się komputer ogólnie dostępny dla mieszkańców z możliwością skorzystania z internetu. Harmonogram pracy Domu Kultury musi być tak skonstruowany, aby w umiejętny sposób można było pogodzić prowadzone tu zajęcia i aby wzajemnie sobie nie przeszkadzać.