Deklaracje do pobrania. Drukuj
Wpisany przez Grażyna Swara   
piątek, 12 grudnia 2014 00:00

Deklaracja uczestnictwa w zajęciach Ogniska Artystycznego odbywających się w Domu Kultury w Pysznicy

deklaracja

Podanie do Ogniska Muzycznego na rok artystyczny 2019/2020

podanie

 

Zasady odpłatności za zajęcia

OGNISKA ARTYSTYCZNEGO

w Roku Artystycznym 2019/2020

1) Opłata za cały Rok Artystyczny, niezależnie od ilości wybranych zajęć, wynosi 300 zł. Kwotę można uiścić

jednorazowo w całości lub w dwóch ratach po 150 zł każda w następujących terminach:

· I rata płatna do 30 listopada 2019r.

· II rata płatna do 29 lutego 2020r.

2) Wpłat dokonuje się na konto bankowe Domu Kultury w Pysznicy.

3) Opłaty można dokonać:

- w placówce BS Tarnobrzeg O/Nisko w Pysznicy /bez opłaty prowizyjnej/

- w dowolnie wybranej placówce banku

- drogą elektroniczną

na wskazane poniżej konto:

BS Tarnobrzeg O/Nisko, Nr konta: 29 9434 1025 2006 1695 1379 0001

z dopiskiem: OGNISKO ARTYSTYCZNE 2019/2020 - I rata lub II rata

 

W przypadku, gdy z jednej rodziny z zajęć korzysta:

- jedno dziecko – opłata naliczana jest w całości, tj. 300 zł./rok

- drugie dziecko – ponoszona jest ½ opłaty, tj. 150 zł./rok

- trzecie i następne dziecko jest zwolnione z opłaty.

 

 

 

Zasady odpłatności za lekcje nauki gry na instrumentach

w OGNISKU MUZYCZNYM

w Roku Artystycznym 2019/2020

1) PIANINO, SKRZYPCE, KEYBOARD i AKORDEON - zajęcia indywidualne /opłata miesięczna/:

- 180,00 zł za jednego uczestnika

- 140,00 zł za drugiego uczestnika z jednej rodziny
- trzeci i następny uczestnik z rodziny zwolniony

- 250,00 zł jeśli uczestnik wybiera do nauki dwa instrumenty, za które odpłatność podstawowa
wynosi 180,00 zł /np. pianino i skrzypce, pianino i akordeon, skrzypce i akordeon, itd./

2) GITARA – zajęcia w grupach /opłata miesięczna/:

-
100,00 od jednego uczestnika

- 80,00 zł za drugiego uczestnika z jednej rodziny

- zwalnia się z opłaty uczestnika, który korzysta z powyższych zajęć indywidualnych tj. pianino, keyboard,
skrzypce i akordeon.


3) Uczniowie Ogniska Muzycznego mają możliwość nieodpłatnego korzystania z pozostałych zajęć Ogniska Artystycznego.

4) W dziale Ognisko Muzyczne rok nauki rozpoczyna się 15 września, a kończy 15 czerwca  i przebiega wg ustalonego harmonogramu dni. W miesiącu wrześniu i czerwcu oraz w miesiącu, w którym przypadają ferie zimowe opłata naliczana jest w połowie, natomiast pozostałe miesiące są pełnopłatne.

5) Opłata za lekcje naliczana jest za każdy miesiąc. Uczeń zobowiązany jest do regulowania należności w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Wysokość opłat reguluje zarządzenie dyrektora w sprawie odpłatności w danym roku wywieszone na tablicy ogłoszeń w Domu Kultury w Pysznicy. Opłat można dokonać na wskazane powyżej konto Domu Kultury w Pysznicy.

6) Jeżeli uczeń zalega z odpłatnością za dwa kolejne miesiące, to w przypadku nie uregulowania należności, od trzeciego miesiąca zajęcia ulegają zawieszeniu. Wznowienie zajęć nastąpi po pełnym uregulowaniu zaległości. 

Poprawiony: wtorek, 25 czerwca 2019 14:15