Gminne Centrum Organizacji Czasu Wolnego

Harmonogram zajęć (sezon letni 2019)

Harmonogram zajęć Gminnego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Pysznicy

Stadion

GCSRiK

Poniedziałek

15:30 – 17:30 / Dziewczęta grupa młodsza

19:30 – 21:00 / Grupa dorosła

Wtorek

15:30 – 17:30 / Chłopcy grupa młodsza
17:30 – 19:30 / Chłopcy grupa starsza

Środa

17:30 – 19:30 / Dziewczęta grupa starsza

Czwartek

15:30 – 17:30 / Chłopcy grupa młodsza
17:30- 19:30 / Chłopcy grupa starsza

19:30 – 21:00 / Grupa dorosła

Piątek

15:30 – 17:30 / Dziewczęta grupa młodsza
17:30 – 19:30 / Dziewczęta grupa starsza

Sobota
Niedziela

Turnieje, mecze ligowe według terminarza.

Harmonogram zajęć MOJE BOISKO – ORLIK w Jastkowicach

Poniedziałek

10.00 – 13.30
SPORTOWA AKADEMIA MALUCHA W PRZEDSZKOLU
W PYSZNICY I BRANDWICY

18.15–19.45
Zajęcia sportowe dla juniorów JASTKOWICE

Wtorek

8.00-11.30
ZAJĘCIA SPORTOWE
/ REKREACYJNE INDYWIDUALNE/
KINEZYGERON-TOPROFILAKTYKA
/DLA SENIORÓW/

16.30-19.30
Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży JASTKOWICE

Środa

10.30 – 14.00
SPORTOWA AKADEMIA MALUCHA W PRZEDSZKOLU
W PYSZNICY I JASTKOWICACH

18.00-21.30
„ZUMBA” W DOMU KULTURY W PYSZNICY

Czwartek

11.30 – 14.30
SPORTOWA AKADEMIA MALUCHA W PRZEDSZKOLU
W BRANDWICY

15.30-17.00
SPORTOWA AKADEMIA MALUCHA
skierowane do dzieci najmłodszych z przedszkoli z terenu Gminy Pysznica

17:00-18:00
Zajęcia sportowe
JASTKOWICE

Piątek

13.30-19.30
Zajęcia sportowe dla dzieci
KRZAKI, KŁYŻÓW, JASTKOWICE

Sobota
Niedziela

Turnieje, mecze ligowe według terminarza.

REGULAMIN WARSZTATÓW SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNE CENTRUM ORGANIZACJI CZASU WOLNEGO DZIAŁAJĄCE W DOMU KULTURY W PYSZNICY

 • warsztaty sportowe należą do edukacyjnej działalności statutowej Domu Kultury w Pysznicy.
 • celem zajęć jest popularyzowanie sportu i kultury fizycznej, promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i integrowanie dzieci, młodzieży oraz dorosłych poprzez sport.
 • warunkiem uczestnictwa w warsztatach sportowych jest akceptacja wszystkich punktów niniejszego regulaminu oraz złożenie pisemnej deklaracji.
 • zapewnia uczestnikom obiekty do zajęć oraz sprzęt sportowy,
 • w okresie zimowym zajęcia odbywają się w halach sportowych na terenie Gminy Pysznica,
 • w okresie letnim zajęcia odbywają się:
  „Moje Boisko  – ORLIK 2012” w Jastkowicach,
  Gminne Centrum Sportowo – Rekreacyjne w Pysznicy
 • wszelkie zmiany dotyczące miejsc odbywania się warsztatów, instytucja informować będzie poprzez: stronę internetową www.dk.pysznica.pl i tablice informacyjne,
 • zastrzega sobie prawo do zorganizowania zastępstwa lub odwołania zajęć w przypadku uzasadnionej nieobecności instruktora.

1. Uczestnicy są zobowiązani do:

 • ścisłego przestrzegania Regulaminu oraz zarządzeń instruktora prowadzącego, a także Regulaminów miejsc, w których odbywają się zajęcia,
 • systematycznego udziału we wszystkich zajęciach oraz wykonywanie poleceń instruktorów
 • poszanowania innych uczestników zajęć, ich mienia własnego, dbania o wyposażenie i sprzęt sportowy udostępnione do wspólnego użytkowania,
 • stosowania zasady fair-play w rywalizacji sportowej i zabawie,
 • informowania instruktora przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonywanie ćwiczeń,
 • aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
 • dbania o porządek na terenie gdzie odbywać się będą zajęcia,
 • niezwłocznego zgłaszania Instruktorowi wszelkich usterek czy uszkodzeń,
 • uczestnictwa w odpowiednim obuwiu i stroju sportowym.

2. Uczestnicy mają prawo do:

 • uczestniczenia we wszystkich organizowanych zajęciach,
 • korzystania pod nadzorem instruktora ze sprzętu specjalistycznego będącego w posiadaniu Organizatora lub wyłącznie za wiedzą i zgodą instruktora,
 • uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony Instruktora
 • poszanowania swoich poglądów i przekonań,
 • korzystania ze sprzętu sportowego udostępnionego podczas zajęć,
 • poinformować o zamiarze rezygnacji z zajęć.
 • na zajęcia należy przychodzić 10 minut przed ich rozpoczęciem, po to by spokojnie się przebrać
  niesystematyczne uczestnictwo tzw. „w kratkę” może spowodować wykreślenie z grupy.
 • frekwencja mniejsza niż 5 osób w grupie może spowodować odwołanie zajęć.
 • W przypadku nie przestrzegania zwyczajowo przyjętych norm obyczajowych instruktor ma prawo do usunięcia uczestnika z warsztatów sportowych.
 • wszelkie sprawy związane z zajęciami należy kierować bezpośrednio do instruktora danej grupy.
 • uczestnikiem może być osoba, która złożyła pisemną deklarację (u instruktora prowadzącego).
 • w imieniu zorganizowanej grupy (dotyczy osób pełnoletnich) deklarację składa osoba reprezentująca grupę.
 • niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany i bieżące informacje będą przekazywane uczestnikom osobiście lub na tablicy ogłoszeń.
 • w sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Dyrektor Domu Kultury w Pysznicy – pani Barbara Żywczak. Wszelkie uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania grup sportowych należy zgłaszać bezpośrednio do Dyrektora.