Deklaracja dostępności

Dom Kultury w Pysznicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dk.pysznica.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019.10.07
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019.10.07

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

  • Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są obok formularza kontaktowego.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2022.01.27
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2022.01.27
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Informacja zwrotna

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

osoba kontaktowa – Barbara Żywczak
adres e-mail – dk@pysznica.pl
numer telefon – 15 841 00 48

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków
Budynek Domu Kultury jest jednokondygnacyjny. Wejście główne do budynku jest wolne od barier architektonicznych – przy wejściu znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe mają odpowiednią szerokość do wjazdu wózka inwalidzkiego.

Dostosowanie korytarzy
Budynek posiada szerokie i ogólnodostępne korytarze. W budynku znajduje się łazienka dla niepełnosprawnych.

Dostępność pochylni
W budynku nie ma pochylni.

Dostępność platform
W budynku nie ma platform.

Dostępność informacji głosowych
Budynek nie posiada głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osób niewidomych i słabowidzących.

Dostępność pętli indukcyjnych 
Budynek nie posiada pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braill’a, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku brak oznaczenia kontrastowego. Pomieszczenia są opisane na tabliczkach na drzwiach, w holu znajduje się tablica informacyjna o rozmieszczeniu sal.

Dostosowanie parkingów
Przed budynkiem jest wydzielone miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego
W domu Kultury nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.