Klauzula informacyjna RODO


Opublikowano: 25 maja 2018

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. nowych przepisów na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE. L nr 119, str. 1) – art. 12, art. 13.

informujemy, że:

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Dom Kultury w Pysznicy z siedzibą przy ul. Wolności 277 w Pysznicy, (kod pocztowy: 37-403), tel.: 15 841 00 48, adres e-mail: dk@pysznica.pl.
  2. Celem zbierania danych jest:

– rekrutacja i ewidencja uczestników stałych zajęć Ogniska Artystycznego,

– zawieranie umów o pracę i innych umów cywilno-prawnych,

promocja działalności Domu Kultury w Pysznicy

  1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do:

– procesu rekrutacji na zajęcia Ogniska Artystycznego,

– wykonania umów o pracę i innych umów cywilno-prawnych

W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa:

– realizacja procesu rekrutacyjnego danego uczestnika,

– wykonanie umów o pracę i innych umów cywilno-prawnych.

  1. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  2. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  3. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Dyrektor Domu Kultury w Pysznicy

Barbara Żywczak